_MG_3154.JPG

- English text below -

Wie is Jean Jan Adins

Jan Adins groeide op in een ondernemersomgeving. Zijn keuze voor de studies T.E.W. werd ingegeven door de stimulans om een individueel veranderingsproces op gang te brengen door ondernemerschap. Als jongeman kreeg hij een duidelijke boodschap mee: wil je iets veranderen, beteken iets in de maatschappij door te ondernemen. Je krijgt op deze manier inzicht in je eigen limieten waardoor jouw individueel veranderingsproces een constante wordt.


Deze inzichten mondden uit in een persoonlijke missie die een voortdurende én concrete factor werd in het professionele leven van Jan Adins. Vanuit zijn missie om te veranderen door te ondernemen groeide een nieuw bewustzijn dat stoelde op twee pijlers. In de jaren tachtig ontdekte hij bij Paribas en Copeba/Ibel, respectievelijk als branch manager en investment manager dat “Shareholder value” accenten verdiende die zich meer toespitsten op het menselijk kapitaal dan op het louter financiële. Daarna bij Geis, een Value Added Network-provider, groeide als international sales consultant het besef dat innovatieve ideeën werkelijkheid kunnen worden als ze met creativiteit en doorzettingsvermogen aangepakt worden. Dit twee-pijler bewustzijn vertaalde zich creatief in een innovatieve business-filosofie die zich meer richtte op het menselijk kapitaal. Grondstoffen, Geld en Kennis werden middelen. Mensen als dragers van talenten met een creatief scheppend vermogen worden als doel in de onderneming geïntegreerd.
Restte nog één vraag: op welke manier kan deze filosofie uitgedragen worden, m.a.w. hoe kan de verandering plaats grijpen? Het antwoord ligt in de missie van Jan Adins: veranderen door te ondernemen.


In 1993 richtte hij MSL International Benelux op met de bedoeling het recruteringsproces te herdefiniëren als een integratieproces van menselijk kapitaal. MSL werd gepercipieerd als onderneming die meer de aandacht legde op het totale integratieproces. Zowel kandidaat als onderneming werden gedurende het volledige proces van search tot plaatsing als volwaardige gesprekspartner beschouwd. In de afhandeling van de opdrachten bleek dat, door deze benadering, kandidaat en bedrijf zich meer engageerden. Dit wederzijds engagement zorgde voor lange termijn relaties wat zowel het individu als de onderneming ten goede kwam.

De professionele doelstelling van Jan Adins is om zijn competenties en ervaring ten dienste stellen van bedrijfsleiders en/of aandeelhouders die zich bewust zijn van de noodzaak om veranderingsprocessen te starten en te laten begeleiden en implementeren door een vertrouwenspersoon die functioneert als katalysator.

Who is Jean Jan Adins

Jan Adins grew up in an entrepreneurial environment. His choice for a masters’ degree of business economics was motivated by the incentive to initiate an individual change process through entrepreneurship. As a young man he was given a clear message: wanting to change something requires becoming someone in society by means of entrepreneurship. In doing this you will gain insight into your own limits, making your individual change process a constant. 

These insights resulted in a personal mission that became a fundamental and continuous factor in Jan’s professional life. From his mission to evolve through entrepreneurship, a newly discovered awareness grew that is based on two pillars. In the eighties, whilst working at Paribas and Copeba/Ibel as a branch manager and investment manager respectively, he discovered that “Shareholder value” would benefit from accents based on human capital instead of the mere financial. Afterwards as an international sales consultant at Geis, A Value Added Network Provider, an awareness grew that innovative ideas can become reality if they are tackled with creativity and perseverance. This two-pillar consciousness translated creatively into an innovative business philosophy that focused more on human capital. Resources, Money and Knowledge evolved into resources. People as vessels of talents with creative, constructive capabilities are purposefully integrated into businesses.

One question remained: how can this philosophy be propagated, i.e. how does change take hold? The answer lies in Jan Adins’ mission: change through entrepreneurship. 

In 1993, he founded MSL International Benelux with the intention of redefining recruitment as an integration process of human capital. MSL was perceived as a company focused more on the total integration process. Both the candidate and the company were considered to be full discussion partners along the entire process, from search to placement. This approach revealed higher levels of engagement in both candidates and companies during the handling of assignments. This mutual commitment led to long-term relationships, benefiting both the individual and the company.

Jan Adins’ professional objective is to put forth his experience and competencies at the service of business leaders and/or shareholders who are aware of the necessity to initiate change processes and willing to receive guidance in their implementation by a person of trust, acting as a catalyst.