- English text below -

U BENT VERANTWOORDELIJK

Elk individu is verantwoordelijk voor eigen keuzes, vrijheid, identiteit en toekomst. Dat zegt Jan Adins in het boek “U bent verantwoordelijk”. Zijn filosofie over de NV ik brengt helderheid en vertrouwen: U neemt de verantwoordelijkheid voor uw identiteit door uzelf te leren kennen en te aanvaarden. Na de aanvaarding ontwikkelt er zich een boeiend proces, een continue stroom. Deze introspectie resulteert uiteindelijk in zelfbewuste actie. Een hele onderneming, die in het boek de NV ik wordt genoemd.

In dit introspectieve boek ontdekt u hoe ieder mens een onvermijdelijke wil heeft die uitmondt in een concrete plaats in de maatschappij. Jan Adins nodigt u uit om uw eigen analyse en synthese te maken en er een gestructureerd actieplan aan te koppelen. Zo neemt u de vrijheid om naar uw essentie te leven.

In de getuigenissen en rijke verhalen in het boek wordt duidelijk dat het ondernemende leven nu al wordt geleefd, soms verborgen, soms zeer zichtbaar, in volle verantwoordelijkheid voor zichzelf en alles wat bestaat.

Het boek is te verkrijgen via jan@janadins.be en kost € 35.

YOU ARE RESPONSIBLE

All individuals are responsible for their own choices, freedom, identity and future. As stated by Jan Adins in the book “You are responsible”. His philosophy on the ‘Me Ltd.’ conveys clarity and confidence: You take responsibility for your identity through introspection and accepting who you are. After acceptance, a fascinating process develops in a continuous flow. This introspection ultimately results in self-conscious action. A major venture titled by the book as the ‘Me Ltd.’. 

In this introspective book you discover how every individual possesses an inevitable will that culminates in a particular position in society. Jan Adins invites you to establish your personal analysis and synthesis subsequently linking them to a structured plan of action. In doing so you obtain the freedom to live according to your essence. 

The testimonies and rich stories found in the book underline the entrepreneurial life that is already being lived, sometimes hidden, sometimes in plain sight, fully responsible for itself and everything surrounding it. 

The book is available through jan@janadins.be at the price of € 35.